Personliga verktyg
Du är här: Hem Säkerhet

Säkerhet

Säkerhetsnivån är hög vid användning av gas i bostadssektorn. Det gäller både i Sverige och på internationell nivå. Svensk olycksstatistik publiceras årligen på Energigas Sveriges webbplats. I Danmark, där gas används för uppvärmning i 330.000 småhus, sammanställs och publiceras olycksstatistik av Sikkerhedsstyrelsen.

Erfarenheten har visat att naturgas är en säker energikälla, men dålig skötsel och felaktig installation skapar alltid en risk.

Några goda regler för att nå högsta säkerhet vid gasanvändning är:

  • Ventilationsöppningar och motsvarande får aldrig stängas eller blockeras.
  • Gaspannor får aldrig anslutas till samma avgaskanal som andra eldstäder.
  • Utloppet från ett balanserat vågrätt/horisontellt avgasrör får aldrig mynna i en övertäckt terrass, uterum, carport eller annan plats där människor ofta vistas.
  • Se till att gasapparaterna får regelbunden service.
  • Var uppmärksam på lukt och fukt i uppställningsrummet där gasapparaten står. Det kan vara ett tecken på ett dåligt fungerande avgassystem eller dålig förbränning.
  • Arbeta aldrig själv med installationen. Endast auktoriserade installationsfirmor får göra installationen. Auktorisationen utfärdas av branschorganisationen Energigas Sverige. Det finns ingen motsvarighet till möjligheten att byta elkontakter som den boende får göra om han eller hon har tillräcklig kunskap.
  • Hämta upplysningar från gasleverantören om abonnentcentraler och mätarskåp, servisledning, gaspanna och installationer när du planerar grävarbeten.
  • Kontrollera alltid att det finns en avstängningsventil innan grävarbeten inleds.
  • Du bör ta kontakt med gasleverantören om du känner gaslukt, eller har andra problem eller frågor om säkerheten.
 

Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) har givit ut en broschyr för att öka medvetenheten om säkerhet kring gasolanvändning. Broschyren, Gasol för hem och fritid, kan hämtas kostnadsfritt på MSB:s webbplats.

Dokumentåtgärder