Personliga verktyg
Du är här: Hem Gaspannor Energimärkning

Energimärkning av gaspannor

Det finns EU-krav på lägsta tillåtna verkningsgrad för nya gaspannor. Dessa kan kompletteras med nationella krav på en högre lägstanivå. I Sverige finns inte sådana extra krav, men väl i Danmark där endast kondenserande teknik accepteras vid gasuppvärmning. Situationen när det gäller produkter på marknaden är i praktiken likadan i Sverige.

I Danmark finns ett frivilligt märkningssystem för gaspannor. Märkningen liknar den som finns på vitvaror. Den danska energimärkningen kan även användas vid marknadsföring i Sverige. Märkningen ger information om den totala energianvändningen, elanvändningen och emissioner av kväveoxider NOx. Utöver detta ges även information om varmvattenkapaciteten. Bakom märkningen ligger laboratorieprov och beräkningar av årsverkningsgraden. Liksom andra vitvaror märks gaspannan från A till G, se figuren.

Energimærke master

Energimärkningen gäller för ett hus med 20.000 kWh årligt uppvärmningsbehov och 2.000 kWh årligt varmvattenbehov. Med denna referens fås den årliga gasförbrukningen, elbehovet, utsläppen av NOx och råd vid valet av varmvattenberedarens volym.

På DGC:s webbplats finns en översikt "Energimærkede kedler" med gaspannor som har energimärkningen. Listan innehåller flertalet av gaspannorna på den danska marknaden. Bland dessa finns också gaspannorna på den svenska marknaden.

En gemensam europeisk energimärkning för uppvärmningssystem som inkluderar gasuppvärmning ingår i ekodesigndirektivet. Direktivet berör 25 olika produktgrupper där uppvärmningssystemen är det energimässigt största. Energimärkningen inom ekodesignsystemet kommer att ersätta dagens danska energimärkning. Detta kommer troligen att ske under 2015.

Dokumentåtgärder